Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM MACTRONIC.CO

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://mactronic.co (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Mactronic sp. z o.o. sp. k..
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy http://mactronic.co
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: Mactronic sp. z o.o. sp. k., Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, 8970013266, 931589124;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: pwychowaniec@mactronic.pl.
 7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§ 3. Cookies

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

OWS

Niniejszej Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują przy każdej umowie sprzedaży rzeczy firmy Mactronic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

1. Definicje:

1.1. Sprzedawca – Mactronic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu. Termin Sprzedawca odnosi się zarówno do umów sprzedaży, jak i dostawy lub innych umów (w tym nienazwanych) podobnego rodzaju.

1.2. Kupujący – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) zawierający ze

Sprzedawcą umowę sprzedaży, dostawy lub inną umowę (w tym nienazwaną) podobnego rodzaju.

1.3. Zamówienie – pisemne lub elektroniczne (e-mail, fax, etc.) oświadczenie Kupującego wyrażające wolę zawarcia umowy, określające istotne jej postanowienia.

1.4. Umowa – obejmuje pisemne lub elektroniczne (e-mail, fax, etc.) zamówienie Kupującego zaakceptowane przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia.

1.5. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży

1.6. Wada – widoczna gołym okiem lub ukryta niezgodność przedmiotu umowy z Umową, zarówno fizyczna jak i prawna.

 

2. Treść stosunku umownego

2.1. OWS znajdują zastosowanie do stosunków umownych Kupującego ze Sprzedawcą polegających choćby częściowo na:

2.1.1. zobowiązaniu się Sprzedawcy do przeniesienia na Kupującego własności rzeczy i jej wydania, któremu odpowiada zobowiązanie Kupującego do odebrania rzeczy i zapłaty Sprzedawcy ceny.

2.1.2. zobowiązaniu się Sprzedawcy do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, któremu odpowiada zobowiązanie Kupującego do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia Sprzedawcy ceny.

2.2. OWS ustępują postanowieniom umownym. Wszelkie odstępstwa od OWS obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną one sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej.

2.3. OWS znajdują zastosowanie wyłącznie w kontaktach z przedsiębiorcami oraz podmiotami publicznymi lub państwowymi.

2.4. Umowę uważa się za zawartą wyłącznie po pisemnym lub elektronicznym potwierdzeniu zamówienia Kupującego przez Sprzedawcę. Odpowiedź na zamówienie z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień wiąże Kupującego, chyba że Kupujący pisemnie lub elektroniczne wyłączył możliwość zmian lub uzupełnień albo niezwłocznie (3 dni) się im sprzeciwił.

 

3. Zapłata ceny

3.1. Jeżeli pomiędzy zawarciem umowy a jej wykonaniem nastąpi istotna zmiana warunków gospodarczych, w szczególności istotnie zmienią się ceny surowców lub wysokość wynagrodzeń, Sprzedawca jest uprawniony w terminie dwóch miesięcy od zmiany warunków, dostosować cenę w zakresie proporcjonalnym do swoich podwyższonych kosztów w stosunku do kosztów z daty zawarcia umowy. Na wniosek Kupującego Sprzedawca udostępni wykaz zmian wyżej wymienionych kosztów.

3.2. Powyższa klauzula obowiązuje także przy zmianach cła, kosztów wyrównawczych, akcyzy, podatków oraz innych administracyjnych lub publicznych opłat dotyczących przedmiotu umowy.

3.3. Dla obliczenia ceny miarodajna jest ilość, ciężar lub objętość przedmiotu umowy na chwilę opuszczenia zakładu Sprzedawcy.

3.4. W przypadku gdy Kupujący zalega w stosunku do Sprzedawcy z zapłatą jakiejkolwiek należności z jakiegokolwiek stosunku prawnego, Sprzedawca ma prawo powstrzymać się z wykonaniem Umowy dopóki Kupujący nie zaofiaruje zaległego świadczenia lub zapłaty ceny z bieżącej Umowy, według wyboru Sprzedawcy.

3.5. Jeżeli nie zostało postanowione inaczej, cena brutto niepomniejszona o upusty (skonta) jest wymagalna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

3.6. Sprzedawca jest uprawniony do zaliczenia płatności Kupującego na poczet wybranego przez siebie długu, jeżeli Kupujący podczas płatności nie zastrzegł sobie spłaty konkretnego zobowiązania.

3.7. Upusty (skonta) nie obowiązują jeżeli kupujący zalega w stosunku do Sprzedawcy z zapłatą jakiejkolwiek należności z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

3.8. Na roszczenie Sprzedawcy o zapłatę ceny Kupujący może zaliczać swoje wierzytelności tylko wtedy, gdy zostały one przez Sprzedawcę uznane, nie są sporne lub gdy zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem.

3.9. Kupującemu nie przysługuje prawo zatrzymania na podstawie spornych roszczeń.

 

4. Obowiązki Sprzedawcy

4.1. Jeżeli w Umowie Strony nie określiły na kim spoczywa obowiązek dostarczenia przedmiotu umowy, obowiązek zorganizowania dostawy spoczywa na Kupującym. W takim przypadku umowę uważa się za wykonaną przez Sprzedawcę w miejscu i czasie pozostawienia przedmiotu umowy do dyspozycji Kupującego.

4.1.1. Z chwilą wykonania umowy przez Sprzedawcę przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

4.1.2. Sprzedawca obowiązany jest powiadomić Kupującego o miejscu pozostawienia przedmiotu umowy do dyspozycji, o ile strony nie określiły tego w Umowie.

4.1.3. Kupujący jest obowiązany odebrać rzecz z miejsca pozostawienia przedmiotu umowy do dyspozycji Kupującego w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.

4.1.4. Jeżeli mimo ww. powiadomienia Kupujący nie odbierze w określonym przez Sprzedawcę terminie przedmiotu umowy z miejsca, w którym pozostawiono go do dyspozycji, Sprzedawca według swojego wyboru jest uprawniony do:

4.1.4.1. odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do odbioru, 

4.1.4.2. oddania przedmiotu umowy na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego,

4.2. Jeżeli zgodnie z Umową, obowiązek dostarczenia przedmiotu umowy spoczywa na Sprzedawcy:

4.2.1. przyjmuje się, że miejscem wykonania zobowiązania Sprzedawcy jest miejscowość, w której znajduje się siedziba Sprzedawcy.

4.2.2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę przedmiotu umowy przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub jej uszkodzenia.

4.2.3. Termin lub data dostawy do miejsca przeznaczenia wiąże Sprzedawcę tylko po ich pisemnym lub elektronicznym potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

4.2.4. Wynikający z Umowy termin dostarczenia przedmiotu umowy rozpoczyna bieg z dniem następującym po dniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, przedłuża się jednak o okres opóźnienia Kupującego w podjęciu czynności wynikających z obowiązku współdziałania, w szczególności uiszczenia ewentualnie umówionej zaliczki, zadatku lub udzielenia Sprzedawcy informacji koniecznych do stwierdzenia możliwości dostarczenia przedmiotu umowy w terminie.

4.3. Jeżeli bez winy Sprzedawcy Umowa nie może być wykonana w terminie, termin uważa się za dotrzymany z chwilą zgłoszenia przez Sprzedawcę gotowości do wykonania Umowy. Termin wykonania Umowy przedłuża się o okres, w którym Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się od wykonania Umowy.

4.4. Zdarzenia siły wyższej – także te w czasie zwłoki Sprzedawcy – upoważniają Sprzedawcę do wydłużenia terminu wykonania umowy (w tym opóźnienia dostawy) o czas trwania przeszkody w wykonaniu Umowy (lub dostawy).

4.5. Jeżeli wykonanie Umowy (lub dostawy) jest wskutek siły wyższej niemożliwe lub nieopłacalne, Sprzedawca jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia siły wyższej, chyba że w tym czasie przeszkoda ustała a Kupujący nadal jest zainteresowany wykonaniem Umowy. W tym wypadku roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, chyba że Sprzedawca ponosi winę za powstałą szkodę.

4.6. Za siłę wyższą uważa się także strajk, zgodny z prawem lokaut, zakaz wjazdów i wyjazdów, brak surowców oraz energii, pożar, znaczące przerwy w funkcjonowaniu zakładu oraz transportu jak również inne, niezawinione przez Sprzedawcę okoliczności, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę lub wykonanie Umowy niezależnie od tego czy mają one miejsce u Sprzedawcy, spedytorów, poddostawców lub u któregokolwiek z dalszych poddostawców.

4.7. Należyte wykonanie umowy przez Sprzedawcę jest uwarunkowane terminowym otrzymaniem przez Sprzedawcę zaopatrzenia. Sprzedawca jest uprawniony do podziału świadczenia na części bez popadania w zwłokę co do pozostałych części, jeżeli nie jest to sprzeczne z uzasadnionym interesem Kupującego, w szczególności jeżeli wykonanie w

danym terminie tylko części dostawy nie spowoduje u Kupującego szkody.

4.8. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jednej z niżej wymienionych okoliczności:

4.8.1. w stosunku do Kupującego lub któregoś z jego wspólników lub innego podmiotu z nim powiązanego bądź też przeciwko poręczycielowi Kupującego (jeżeli poręczenie zaistniało) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie innego podobnego postępowania dotyczącego niewypłacalności.

4.8.2. jedna z osób określonych w pkt. 4.8.1 wstrzymała swoje płatności na stałe lub przejściowo lub jej sytuacja materialna pogorszyła się w takim stopniu, że spłata

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy będzie zagrożona.

4.8.3. Kupujący nie spełnił w terminie swojego świadczenia w całości ani nie złożył stosownego zabezpieczenia lub w inny sposób naruszył postanowienia umowy.

4.9. W razie odstąpienia Sprzedawcy od Umowy zgodnie z pkt. 4.8 lub zaistnienia okoliczności określonych w pkt. 4.8.1 - 4.8.3:

4.9.1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do wypłaty Kupującemu odszkodowania bądź ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy a roszczenia Sprzedawcy wobec Kupującego z jakiegokolwiek stosunku prawnego stają się natychmiast wymagalne.

4.9.2. Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się od wykonania własnych zobowiązań wobec Kupującego z jakiegokolwiek stosunku prawnego do momentu,

gdy jego roszczenia zostaną spełnione lub Kupujący złoży stosowne zabezpieczenie.

4.9.3. Przepadają wszelkie przewidziane zniżki, rabaty i skonta.

4.9.4. Wszelkie inne przysługujące Sprzedawcy prawa pozostają nienaruszone.

 

5. Zabezpieczenie wierzytelności Sprzedawcy

5.1. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej:

5.1.1. Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu umowy do chwili zapłaty ceny przez Kupującego (Towar Zastrzeżony). W przypadku przyjęcia weksla lub czeku, towar pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili uzyskania pełnego zaspokojenia.

 

5.1.2. Jeżeli Kupujący przed zapłatą ceny dokona zbycia przedmiotu umowy na rzecz osoby trzeciej, albo przedmiot umowy utraci, uszkodzi lub zużyje, Kupujący obowiązany jest wydać Sprzedawcy wszystko to, co uzyskał w zamian za przedmiot umowy albo jako odszkodowanie.

5.1.3. Wierzytelność przysługującą Kupującemu w wyniku zużycia, utraty lub zbycia przedmiotu umowy albo z tytułu zawartego ubezpieczenia, Kupujący ceduje na

Sprzedawcę w celu zabezpieczenia wierzytelności Sprzedawcy  o zapłatę ceny lub naprawienie szkody, zaś Sprzedawca niniejszą cesję przyjmuje.

5.1.3.1. Cesja wierzytelności przyszłych Kupującego odnosi się także do salda uznanego przez kontrahenta Kupującego oraz w przypadku upadłości kontrahenta Kupującego do salda roszczeń przysługujących Kupującemu wobec masy upadłościowej.

5.1.3.2. Z chwilą powstania roszczenia Kupujący obowiązany jest niezwłocznie powiadomić dłużnika o cesji.

5.1.3.3. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący obowiązany jest ujawnić wszystkie informacje o scedowanych wierzytelnościach oraz o osobach dłużników, jak również wszelkie dane potrzebne do egzekwowania wierzytelności oraz do wydania potrzebnych dokumentów.

5.1.4. Sprzedawca może także żądać zwrotu

Towaru Zastrzeżonego. W tym zakresie:

5.1.4.1. Kupujący zobowiązuje się pozostawić Towar Zastrzeżony do dyspozycji Sprzedawcy,

5.1.4.2. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z odbiorem Towaru Zastrzeżonego oraz jego dalszej sprzedaży. Ponadto jest on zobowiązany do przesłania Sprzedawcy dokładnego zestawienia posiadanego Towaru Zastrzeżonego.

5.1.4.3. Niezależnie od powyższego Sprzedawca jest w każdej chwili uprawniony do podjęcia odpowiednich kroków mających na celu ochronę swoich praw, w szczególności wkraczania do pomieszczeń oraz na tereny składowania oraz załadunku Kupującego, jak również do wglądu we wszelkie konieczne

dokumenty oraz księgi.

5.1.5. Kupujący jest zobowiązany na zasadzie ryzyka do zachowania Towaru Zastrzeżonego w należytym stanie, składowania go w należytych warunkach, oddzielnie od innego towaru oraz do ubezpieczenia Towaru Zastrzeżonego przed ogniem oraz kradzieżą.

5.1.6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o wszczętych lub grożących postępowaniach egzekucyjnych obejmujących: Towar Zastrzeżony, scedowane wierzytelności lub inne zabezpieczenia Sprzedawcy. Kupujący ma przy tym obowiązek przekazania Sprzedawcy wszelkich dokumentów niezbędnych do ochrony przysługujących Sprzedawcy praw.

5.1.7. Koszty Sprzedawcy związane z sądowymi lub pozasądowymi staraniami o zwrot Towaru Zastrzeżonego, scedowanych wierzytelności lub zabezpieczeń lub ich zwolnienie spod egzekucji ponosi Kupujący. Powyższe dotyczy także kosztów uzasadnionej sądowej interwencji, w przypadku gdy ich egzekucja od osób trzech będzie bezskuteczna.

 

6. Uprawnienia Kupującego

6.1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przydatności przedmiotu umowy dla przewidzianych przez Kupującego celów. Sprzedawca związany jest wyłącznie właściwościami bądź parametrami przedmiotu umowy wyraźnie opisanymi w Umowie (zgodność towaru z umową). Ponadto Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru pod kątem naruszeń praw autorskich i patentów. Zgodnie z umową będą one uważane jako wady prawne towaru.

6.1.1. Ciężar zbadania przydatności przedmiotu umowy do potrzeb i celów Kupującego, spoczywa na Kupującym. Kupujący poprzez złożenie Zamówienia oświadcza, iż przedmiot umowy odpowiada potrzebom i celom Kupującego i nie narusza praw osób trzecich (w tym patentów i praw autorskich) na terenie dalszej sprzedaży przedmiotu umowy.

6.1.2. Kupujący jest obowiązany sprawdzić niezwłocznie przedmiot umowy pod kątem jego zgodności z Umową oraz istnienia ewentualnych wad prawnych  najpóźniej w terminie 7 dni od chwili wykonania umowy przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem pkt. 7.

6.2. Rękojmia za wady:

6.2.1. Strony ograniczają ustawowe uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi do uprawnień i zasad określonych punktach poniżej. Niniejsze OWS regulują w pełnym i ostatecznym wymiarze odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za przedmiot umowy.

6.2.2. Kupujący po otrzymaniu przedmiotu umowy ma obowiązek sprawdzenia go pod kątem istnienia wad widocznych gołym okiem i ukrytych oraz wad prawnych.

6.2.2.1. O istnieniu wad widocznych gołym okiem Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej, najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania przedmiotu umowy pod  rygorem utraty prawa do powoływania się na niezgodność przedmiotu umowy z Umową.

6.2.2.2. Wady ukryte muszą być zgłoszone niezwłocznie w sposób określony powyżej najpóźniej w ciągu 7 dni od ich wykrycia lub możliwości ich wykrycia, przy czym Kupujący ma obowiązek przeprowadzenia badania na zgodności przedmiotu umowy z Umową w terminie 7 dni od wykonania umowy przez Sprzedawcę pod rygorem utraty prawa do powoływania się na niezgodność przedmiotu umowy z Umową.

6.2.3. Jeżeli Kupujący nie wykonał w terminie czynności sprawdzenia, zawiadomienia lub zbadania określonych w pkt. 6.1.2. oraz 6.2.2.1., 6.2.2.2. przedmiot umowy uznaje się za sprawdzony i zatwierdzony przez Kupującego.

6.2.4. W wypadku zawiadomienia o wadzie Sprzedawca jest uprawniony wymagać, aby Kupujący przesłał lub oddał do dyspozycji zakwestionowany towar celem jego sprawdzenia. W razie nieuzasadnionej odmowy Kupującego, traci on prawo do powoływania się na niezgodność przedmiotu umowy z Umową

6.2.5. W razie uzasadnionego zgłoszenia wady Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia odpowiedniej ilości przedmiotu umowy w terminie 30 dni od uwzględnienia reklamacji.

6.2.5.1. Wszelkie nakłady z tym związane Sprzedawca ponosi we własnym zakresie.

6.2.5.2. Sprzedawca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z tym, że Kupujący przetransportował przedmiot umowy w inne miejsce aniżeli miejsce wykonania umowy, chyba że przetransportowanie odpowiadało jego użyciu zgodnie z przeznaczeniem, znanym przy zawarciu Umowy obu stronom.

6.2.5.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę, jeżeli przedmiot umowy został użyty przed sprawdzeniem lub zbadaniem.

6.2.6. Jeżeli wymiana nie nastąpi w terminie, Kupujący może, zgodnie ze swoim wyborem, żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

6.2.6.1. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy, przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze w granicach ujemnego interesu umownego.

6.2.6.2. Jeżeli tylko część przedmiotu umowy jest wadliwa, Kupujący może odstąpić od całej Umowy tylko wtedy, gdy dowiedzie on, że nie ma on uzasadnionego interesu do zatrzymania pozostałej części przedmiotu umowy.

6.2.7. Roszczenia oraz prawa wynikające z niezgodności przedmiotu umowy z Umową przysługują Kupującemu w terminie 12 miesięcy od wykonania Umowy przez Sprzedawcę.

 

7. Właściwości przedmiotu umowy

7.1. Informacje o przedmiocie umowy, w tym pochodzące z doświadczenia i wiedzy Sprzedawcy, nie zwalniają Kupującego ze sprawdzenia przedmiotu umowy pod kątem jego przydatności do zamierzonego przez Kupującego celu. Dotyczy to również sytuacji gdy Sprzedawca wcześniej dostarczył próbki przedmiotu umowy.

7.2. Podczas używania przedmiotu umowy Kupujący odpowiada za przestrzeganie obowiązującego prawa, zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przetwarzanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zawodowej.

 

8. Odpowiedzialność kontraktowa

8.1. Przy naruszeniu przez Sprzedawcę obowiązków umownych w wyniku niezachowania należytej staranności, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do odszkodowania w granicach negatywnego interesu umownego, maksymalnie jednak do wysokości sumy  pokrywanej przez ubezpieczenie Sprzedawcy od odpowiedzialności cywilnej lub

ubezpieczenie cywilne za szkody majątkowe.

8.1.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy bądź osób, z których pomocą Sprzedawca zobowiązanie wykonuje bądź którym wykonanie zobowiązania powierza, obejmuje wyłącznie skutki działania lub zaniechania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

8.1.2. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z wykorzystania przekazanych przez Kupującego materiałów, komponentów, wskazówek, przepisów lub innych podobnych.

8.2. Kupujący zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z nieważności któregokolwiek postanowienia Umowy a Sprzedawca zwolnienie przyjmuje.

 

9. Pozostałe postanowienia

9.1. Poufność:

9.1.1. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich danych, wiadomości, opinii i dokumentów uzyskanych od Sprzedawcy lub jego dotyczących, w szczególności technicznego i gospodarczego know-how (informacje poufne).

9.1.2. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych uzyskanych od Kupującego lub jego dotyczących.

9.1.3. Strony zobowiązują się do nie wykorzystywania informacji poufnych w celach innych niż dla realizacji znanego obu stronom celu umowy.

9.2. Ochrona danych:

W zakresie koniecznym do realizacji umowy Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania oraz zachowywania danych osobowych Kupującego w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

9.3. Sąd właściwy

Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.4. Prawo właściwe

Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym podlega prawu polskiemu.

9.5. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli któreś z ustaleń niniejszych OWS lub postanowienie Umowy jest lub okaże się nieważne, nie wpływa ono na stosowanie innych postanowień. W takim wypadku Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym zastąpi nieważne postanowienie postanowieniem ważnym, które swoim gospodarczym sensem i celem będzie najbardziej zbliżone do poprzedniego.

 

9.6. Rozstrzyga polska wersja językowa.

 

Pobierz Ogólne Warunki Sprzedaży w formie PDF.